• Agro Sörmland
  Smart Farming 2020 framflyttat till
  28 oktober 2021
 • Agro Sörmland
  Handla lokalt - stötta det som finns nära!
  Sörmlands matkluster
 • Agro Sörmland

  TILLVÄXTMOTORN
  UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
  Klicka här för mer information
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Utvecklingsprojekt

En viktig del i verksamheten är att stimulera och driva projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Ett flertal projektansökningar är under utformning eller handläggning.

Pågående samt exempel på avslutade projekt:

 

Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar

Ett utvecklingsprojekt i 2 steg i samarbete med bland andra Arbetsförmedlingen. Fokus i projektet är affärsutveckling och marknad, samt kompetensutveckling oich arbetskraftsförsörjning. Projektmedel har beviljats av Leader Södermanland.

Steg 1 av projektet startade i maj 2018 och  pågick under c:a 1 år. Under steg 1 söktes 5-10 växtodlingsföretag som var intresserade av att starta grönsaksodling på friland och finna gemensamma lösningar kring logistik, förvaring, marknadsföring med mera. En övergripande behovsinventering genomfördes. Ett par företag testodlade grönsaker redan under 2019.

Steg 2 försenades något av Coronapandemin men kommer att vara fullt igång igen fr.o.m. hösten 2020. Erfarenheter från de företag som påbörjade grönsaksodling under 2019 ingår nu i det fortsatta arbetet med att skapa former för samarbete. Utöver själva odlingen av grönsaker på friland innebär samarbetet inom projektet att finna gemensamma lösningar för logistik, förvaring, marknadsföring med mera. En avgörande del av arbetet är matchning med arbetssökande och att skapa formerna för detta som kan förmeras i andra regioner. Detta för att underlätta för att potentialen för mer grönsaker, härodlade eller åtminstone närodlade, når svenska konsumenter och främja en utveckling av såväl företag som arbetstillfällen på landsbygden. Projektet kommer att pågå till dec 2021.

Kontaktperson projektledare Maria Dirke, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Logga Grönsak på friland  

 

Affärsutveckling, innovation och internationalisering inom hästnäringen

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF, beviljade i januari 2018 projektmedel till förstudien ”Förutsättningar för affärsutveckling och internationalisering i tillväxtorienterade hästrelaterade företag”. Förstudien omfattade även Östergötland, Västmanland och i viss mån Stockholm. AgroÖst/Agro Sörmland var projektägare och RF Sörmland, Region Östergötland, Region Västmanland och HNS medfinansierade projektet. Förstudien startade i februari 2018 och pågick till och med oktober 2018. Hästrelaterade företagare med tillväxtpotential, drivkraft och intresse för den internationella marknaden lämnade in intresseanmälan under perioden februari till mitten av maj. 16 (av 31) företag har valts ut i en urvalsprocess i 2 steg. Under hösten 2018 genomfördes två innovationsworkshops med gruppen samt översiktlig behovsanalys med fokus på innovation, tillväxt och internationalisering. Förstudien testade ett analysverktyg som ingår i en ny statistikmodell för analys av hästnäringens samhällsekonomiska effekter.

Resultatet av förstudien utgör underlag för ERUF-ansökan, genomförandeprojekt, som beviljades i december 2018. Projektet startade i januari 2019 och pågår i c:a 3 år. Syftet med projektet är att genom en pilotstudie skapa en infrastruktur med företagsfrämjare som utvecklat anpassade stödmodeller för hästnäringen. Målgrupper är hästrelaterade företagare med tillväxtambitioner och som vill nå den internationella marknaden, samt regionala och nationella företagsfrämjare. 

12 företag med innovativa idéer, både produkter och tjänster, ingår i projektet. Behovsanpassade aktiviteter genomförs på såväl grupp- som företags/individ nivå. Projektet beräknas avslutas vid halvårsskiftet 2021.

Projektet medfinansieras av Region Sörmland, Region Östergötland, Region Västmanland, Region Stockholm, Hallstahammars kommun, LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) samt Agro Öst och Vreta kluster.

Kontaktperson projektledare Åsa Öberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EUlogo c RGB

 

Electric Farm

Ett partnerskapsprojekt i 3 steg inom programmet Utmaningsdriven Innovation, Vinnova. Steg 1 genomfördes under hösten 2019 och fram till mars månad 2020. Parterna kommer under hösten 2020 lämna in ansökan för steg 2.

Målet med projektet (3 steg) är att visa en fullskalig pilotdemonstration av en gård med 100 % förnybar och lokalproducerad energi.

Under steg 1 genomfördes en kartläggning av lantbrukets energianvändning över året, modellering och simulering, omvärldsanalys samt formering av nästa steg i projektet.

Besked från Vinbnova väntas vid årsskiftet 2020/2021.

Vinnova green payoff EN RGB

 

Samverkan för idéutveckling inom lantbruksnäringen

Ett spännande branschöverskridande samarbete för forskning, utveckling och innovation.  2 lantbruksföretagare, Automation Region, LiU Grönovation, Robotdalen, RISE samt Agro Sörmland ingick i gruppen. Projektet avslutades i oktober 2019.

Utvecklingsgruppen utgick från en angelägen utmaning inom lantbruket, nämligen markpackningsproblematiken. Gruppen tog gemensamt fram en lösning gällande skördelogistik med små och lätta autonoma spannmålscontainrar som följer tröskan (flygande tömning) och byts ut i ett flöde. Själva konceptet, Fieldgofer, illustreras med en animerad film, se  https://www.youtube.com/watch?v=w3R_3U6hLdI 

Vid Smart Farming eventet 30 oktober på Abbotnäs Säteri utanför Katrineholm lanserades filmen och har fått stor uppmärksamhet. Strax därefter skedde internationell lansering på AgriTechnica i Hannover. En patentansökan lämnades in i december 2018 och godkändes nyligen.

Projektet har dokumenterat processen och samlat erfarenheter av att arbeta branschöverskridande för att skapa innovativa lösningar. Dessa erfarenheter och rekommendationer kommer att tas tillvara för att skapa nya utvecklings-/innovationsgrupper där lantbrukare får möjlighet att utveckla sina idéer.

Läs gärna reportaget pdfProjekt för framtidens gröna näringar

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 Logga Grönsak på friland

 

Kompetensinventering RF

Regionförbundet beviljades projektmedel ur ESF (Europeiska Socialfonden) för effektivare yrkesutbildningssamverkan i Sörmland med inriktning på teknik/industri och biobaserade näringar. Agro Sörmland ingår som en samarbetspartner. Projektet innehåller flera spår: - Efterfrågeanalys av teknisk kompetens på 5-10 års sikt för de biobaserade näringarna. - Upprättande av samarbetsstruktur för stöd till företagens strategiska kompetensförsörjning. Projektet startade i maj 2018 och avslutades i februari 2020. 

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EU flagga

 

Kartläggning produktionsenheter

Kartläggning av produktionsenheter inom biobaserade näringar i Sörmland. Kartläggningen visar att det i Sörmlands län finns 1959 lantbruk varav 1375 är hel- eller deltidslantbruk. 1490 lantbruk av det totala antalet brukar mer än 30 ha. Motsvarande siffror för Östergötland är 3215 lantbruk resp. 2355 hel- eller deltid samt  2491 över 30 ha. Ett pajdiagram över lantbrukens inriktningar har tagits fram för Sörmland resp. Östergötland.

Projektet genomfördes år 2017 och avslutades 2018

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

High Tech Farming

Inom EU´s ”Smart specialisation platform”. Ett antal regioner i Europa samarbetar inom ett valt område. Erfarenhetsutbyte, studiebesök, utveckla samarbeten och nätverk. Detta länkas till förstudien ”Konsumenter och livsmedelskedjans produktutveckling”. Projektet är i planeringsfas.

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Konsumenter och livsmedelskedjans produktutveckling

Förstudie initierad av ÖMS-gruppen i samarbete med Vreta kluster, Agro Sörmland, Green Innovation Park samt samtliga fem regioner. Syftet är i stora drag att inventera möjligheter och intresse för att skapa ett ”living lab” där konsumenter, tillsammans med producenter m.fl blir en naturlig del i utveckling av nya produkter. Detta kan vara ett spännande spår för projektet High Tech Farming. Europeiska Utvecklingsfonden, ERUF, har beviljat utvecklingsmedel för projektet. Projektet startade i maj 2018 och slutredovisades i december månad samma år. En ansökan till fortsättning är under planering.

Kontaktperson Cilla Krantz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EUlogo c RGB